دریافت اعتبار از کارگزاری

اگر تجربه و دانش کافی در بازار سرمایه دارید، با دریافت اعتبار، سود بیشتر بگیرید.